Zorginstellingen kunnen met CovidCare@Home deelnemen aan RIZIV-pilootstudie voor telemonitoring patiënten

Antwerpen, 20 januari 2021. – De gezondheidstechnologie van CovidCare@Home zal dit jaar door verschillende ziekenhuizen en eerstelijnsverenigingen ingezet kunnen worden tijdens een pilootstudie van het RIZIV. De technologie laat toe COVID-19-patiënten op afstand te monitoren, waardoor de druk op gezondheidsinstellingen aanzienlijk verlaagt.

In samenwerking met het RIZIV beoogt CovidCare@Home inzichten te verkrijgen in het gebruik van telemonitoring in heel België. Daarom tracht het initiatief niet enkel Vlaamse gezondheidsinstellingen te overtuigen mee in het project te stappen, maar wil het ook Waalse en Brusselse artsen actief betrekken. In partnerschap met een waaier aan zorginstellingen hoopt CovidCare@Home zo op wetenschappelijke basis aan te tonen dat er op afstand kwaliteitsvolle ondersteuning geboden kan worden binnen een kostenefficiënt zorgmodel. Het initiatief heeft geen commerciële doeleinden, maar gaat louter na hoe telemonitoring een rol kan spelen in de maatschappij.

CovidCare@Home 
CovidCare@Home is een initiatief van Byteflies, een Antwerpse scale-up die al langer werkt aan de digitalisering van de gezondheidszorg voor patiënten met epilepsie, COPD, hartfalen en slaapproblemen. Om deze patiëntenpopulaties thuis te monitoren, ontwikkelde het bedrijf de Sensor Dot-wearable die hersen-, hart-, spier-, en ademhalingsactiviteit meet en doorstuurt naar een gespecialiseerde arts.

Tijdens de eerste golf van het coronavirus werd meteen duidelijk hoe waardevol telemonitoringtechnologie kan zijn: als COVID-19-patiënten thuis kunnen herstellen onder het toeziend oog van een arts, zou de druk op de ziekenhuizen aanzienlijk verlagen. Daarom werd de ‘CovidCare@Home Box’ in het leven geroepen, een doos met thermo- en saturatiemeter waarmee patiënten hun parameters kunnen opmeten en deze vervolgens via een beveiligde app kunnen doorsturen naar een dashboard waar artsen toegang tot hebben. Tot op heden maakten al meer dan 300 patiënten gebruik van de technologie, en dat in samenwerking met 28 Vlaamse ziekenhuizen.

Divers doelpubliek
Een van de vele sterktes van CovidCare@Home is dat verschillende doelgroepen er baat bij hebben. Enerzijds zijn er de posthospitalisatie-patiënten. Zij hebben een ziekenhuisopname achter de rug en kunnen vroeger naar huis omdat hun parameters nog tot 5 dagen of meer na het ontslag bewaakt worden. Indien nodig kan overgegaan worden tot heropname. Anderzijds biedt de technologie ook gemoedsrust voor prehospitalisatie-patiënten wanneer op de spoedafdeling beslist wordt dat hun symptomen voorlopig te mild zijn voor een ziekenhuisopname. Ook de COVID-positieve oudere populatie in de zorgcentra kan via CovidCare@Home gescreend worden, zij zijn zich er niet altijd van bewust dat hun parameters verslechteren. Op die manier kan op het juiste moment overgegaan worden tot een opname, of kan de overplaatsing naar het ziekenhuis zelfs helemaal vermeden worden. Dat is niet alleen een hele opluchting voor de patiënten en hun naasten, maar des te meer voor de zorgverleners die nu een extra bed hebben voor meer hulpbehoevende patiënten. Het zijn precies deze voordelen die dankzij de RIZIV-pilootstudie nog beter in kaart kunnen worden gebracht, zeker indien verschillende ziekenhuizen en eerstelijnsverenigingen over heel België deelnemen.

Groeiend consortium van zorginstellingen
Net omdat CovidCare@Home in zee wil gaan met zoveel mogelijk zorginstellingen, is het belangrijk dat alle partijen zonder veel formaliteiten kunnen deelnemen aan het project. Op initiatief van de zorgsector werd een consortium opgericht waar nu nog meer zorginstellingen zich bij kunnen aansluiten. Zij kunnen dan niet alleen gecentraliseerd gebruik maken van de CovidCare@Home Box en bijhorende toepassingen, maar in samenwerking met de alarmcentrale Z-Plus wordt ook 24/7-monitoring van de patiëntendata aangeboden. Zorginstellingen moeten hier dus niet in investeren. Indien ze dat al deden, kunnen ze uiteraard wel hun eigen telemonitoringteam inschakelen.

Verder werd met behulp van urgentiearts Cathelijne Lyphout en algemeen interniste-infectiologe Marie-Angelique De Scheerder (UZ Gent) een geüniformeerd protocol opgesteld waarin de taken en verantwoordelijkheden van alle actoren worden omschreven. Ook daar biedt toetreding tot het consortium het voordeel dat er in onderling overleg niet per zorginstelling een protocol opgemaakt moet worden.

Keuze van de zorg
Deelnemende ziekenhuizen worden aangemoedigd om clusters te vormen met andere zorgverleners uit de regio. Op die manier wil CovidCare@Home garanderen dat de keuze van de zorg steeds bij de patiënt ligt: als die gemonitord wil worden door de huisarts in plaats van een ziekenhuisarts, moet dat mogelijk zijn. Het initiatief wil eveneens de thuisverpleegkundigen mee in het verhaal betrekken, zodat ook de meer zorgbehoevende patiënten op extra ondersteuning kunnen rekenen indien nodig. CovidCare@Home wil wel vermijden zijn partners in een keurslijf te dwingen en laat de zorginstelling vrij te kiezen met welke regionale thuisverplegingsorganisaties ze samenwerken. Ziekenhuizen en huisartsen krijgen zo de kans om hun patiënten indien nodig met volledige bijstand naar huis te sturen.

Toekomstperspectief voor chronisch zieken
De pilootstudie focust zich op COVID-19-patiënten. Samen met alle actoren streeft CovidCare@Home ernaar telemonitoring in de praktijk te brengen en op langere termijn ook toe te passen op (andere) chronische aandoeningen en ziekten. 2020 heeft de digitale gezondheidszorg immers in een stroomversnelling gebracht. Telemonitoring zit in de lift en e-health zal blijvend een plaats krijgen in de maatschappij. Uit de pilootstudie zullen lessen kunnen getrokken worden die toelaten telemonitoring voor chronisch zieken op punt te stellen, waardoor ook patiënten thuis perspectief krijgen op een betere levenskwaliteit. 

Geïnteresseerde ziekenhuizen, huisartsen en thuisverpleegkundigen kunnen zich wenden tot hello@covidcareathome.com. De voorlopige kandidatuur die het consortium rond CovidCare@Home indiende bij het RIZIV voor deelname aan de pilootstudie vindt u hier . De finale versie van deze kandidatuur zal bij goedkeuring ook toegevoegd worden aan deze post.

Geef een reactie